Paraqitja e kërkesës

Kush mund të bëjë kërkesë për një kthim të asistuar në kuadrin e programit REAG/GARP?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Shtesas të vendeve të treta, të cilët mendojnë të kthehen, por nuk kanë mjete për këtë, mund të kërkojnë mbështetje. Mënyra dhe masa e financimit përcaktohen në bazë rasti sipas nevojave apo nevojës së veçantë për mbrojtje. Nuk ekziston asnjë parashikim ligjor për përkrahje.

A mund të bëhet një aplikim për REAG/GARP nga paraburgimi?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Jo. Personat, të cilët dëshirojnë të kthehen vullnetarisht, duhet të drejtohen tek një qendër këshillimi pas lirimit të tyre dhe duhet të paraqesin atje një kërkesë për mbështetje.

A duhet të ketë paraqitur dikush detyrimisht një kërkesë për azil?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Jo. Personat të cilët kanë aplikuar për azil, por që nuk kanë paraqitur akoma një kërkesë për azil me efekt ligjor, përfitojnë përkrahen. Përveç kësaj programi ofron mbështetje për viktima të trafikimit të qenieve njerëzore dhe prostitucionit të detyruar.

Sa kohë zgjat procedura e IOM?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Koha e përpunimit ndryshon sipas vendit të destinacionit, por synohet gjithmonë një procedurë e shpejtë. Në rast se janë paraqitur të gjitha dokumentet dhe/ose vërtetimet, IOM mund ta organizojë kthimin e kërkuar, si rregull, brenda katër deri pesë ditësh pune. Lutemi kini parasysh që në varësi të vendit të destinacionit ose për raste mjekësore mund të ketë një kohë më të gjatë përpunimi.

Kush duhet ta nënshkruajë kërkesën për REAG/GARP?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Të gjithë personat madhorë (nga mosha 18 vjeç/e), të shënuar në kërkesë, duhet të nënshkruajnë në faqen e tretë të kërkesës. Përveç kësaj duhet të shënohet data e aplikimit. Të miturit e pashoqëruar nga mosha 16 vjeç/e duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet, së bashku me përfaqësuesit ligjorë.

Cfarë dokumentesh kërkohen për aplikantët analfabetë?

icon/ic-play
icon/ic-volume

IOM ka nevojë për një deklaratë të lëshuar nga zyra që e transmeton kërkesën, nga e cila rezulton që aplikanti në praninë e një përkthyeseje ose një përkthyesi është informuar mjaftueshëm mbi përmbajtjen e kërkesës së programit REAG/GARP. Aplikanti duhet ta ketë kuptuar përmbajtjen dhe kërkesa duhet të nënshkruhet në praninë e zyrtarit përgjegjës (nëpërmjet tre kryqeve ose gjurmës së gishtit).

Çfarë është moduli i aplikimit online, shkurt OAM (Online-Antragsmodul)?

icon/ic-play
icon/ic-volume

OAM është një modul aplikimi digjital, zhvilluar nga qendrat përgjegjëse për përçimin e aplikimit për vetë këshilltarët e kthimit, duke patur si qëllim dorëzimin online të aplikimeve REAG/GARP. OAM mundëson hyrjen në bazën e të dhënave të Zyrës Qendrore për Përçimin e Informacionit për Financimin e Kthimit, shkurt ZIRF, dhe ofron mundësinë për të paraqitur kërkesa të reja.

Kush mund ta përdorë OAM?

icon/ic-play
icon/ic-volume

OAM është krijuar për këshilltarët e kthimit nga qendrat përgjegjëse për përçimin e aplikimit. Një qendër përgjegjëse për përçimin e aplikimit ka të drejtë të paraqesë tek projekti ZIRF aplikime REAG/GARP për persona që kthehen vullnetarisht ose kërkesa specifike të landeve.

Si mund t'i dorëzojnë qendrat aplikimet REAG/GARP përmes OAM?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Për të dorëzuar aplikime REAG/GARP përmes OAM, këshilltarët e kthimit duhet të krijojnë një llogari në OAM duke klikuar butonin "Regjistrohu" në OAM. Formulari i regjistrimit së pari duhet të shkarkohet tek fusha "Shkarko formularin e regjistrimit", të plotësohet, të printohet dhe të nënshkruhet. Më pas ai duhet të skanohet dhe të ngarkohet përsëri tek rubrika "Formulari i regjistrimit". Pasi të jetë verifikuar autorizimi i qendrës përgjegjëse për përçimin e aplikimit, do të dërgohet një email konfirmimi me një fjalëkalim të përkohshëm dhe një link regjistrimi. Këshilltarët e kthimit, të cilët janë të regjistruar, mund të paraqesin tani aplikime.

Ku mund të gjejnë këshilltarët e kthimit informacione të rëndësishme për OAM?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Informacionet gjenden në manualin e OAM. Nëse keni ndonjë pyetje me telefon, User Support (mbështetje për përdoruesit) është në dispozicion në numrin +49 30 278 778 78 nga e hëna në të premte, nga ora 8:00 deri në orën 17:00. Atë mund ta arrini edhe përmes emailit iomdeoamsupport@iom.int ose përmes formularit të kontaktit në llogarinë e vet OAM.