امور مالی

آیا برای بازگرداندن افراد متوفی به کشور زادگاهشان نیز پشتیبانی مالی توسط سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) صورت می گیرد؟

خیر، بازگرداندن افراد متوفی از طریق سازمان بین المللی مهاجرت امکان پذیر نمی باشد

پشتیبانی مالی برای افراد در حال بازگشت توسط سازمان بین المللی مهاجرت به چه میزان می باشد؟

میزان پشتیبانی مالی در چارچوب برنامه REGA/GARP به عوامل متعدد بستگی دارد: a) تابعیت b) وضعیت اقامت فعلی c) ورود به خاک جمهوری فدرال آلمان d) وضعیت مالی فرد ارائه کننده درخواست e) کشور مقصد

هیچ نوع حق قانونی اعطای کمک های مالی و/یا پشتیبانی پزشکی وجود ندارد.