MEDA (امداد پزشکی)

آیا سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) باید از ویژگی های خاص مربوط به سلامتی و/ یا محدودیت های افراد ارائه کننده درخواست مطلع شود؟

همه ویژگی های خاص مربوط به سلامتی شامل موارد بارداری باید هنگام ارائه درخواست به سازمان بین المللی مهاجرت اطلاع داده شوند. این امر شامل اختلالات جسمی و همچنین روانی می شود. سازمان بین المللی مهاجرت از طریق کادر متخصص پزشکی بررسی می کند که برای خروج از آلمان یا ادغام مجدد در جامعه در کشور مقصد تا چه حد باید اقدامات احتیاطی خاص اتخاذ شوند.

مورد پزشکی (مورد امداد پزشکی) چیست؟

افراد ارائه کننده درخواست که مبتلا به یک اختلال (روانی و جسمی) سلامتی (حاد یا مزمن) هستند، باید به عنوان موارد امداد پزشکی تحت رسیدگی و مدیریت قرار گیرند.

در مورد امداد پزشکی چه مدارکی مورد نیاز می باشند؟

رضایتنامه در مورد انتقال داده های پزشکی (فرم مجوز) نامه پزشک به زبان انگلیسی که تاریخ آن پیش از دو هفته قبل نباشد و اطلاعات زیر از آن حاصل شوند: تشخیص
روند بیماری/درمان
پیش بینی/توصیه برای ادامه درمان
تجویز دارو
فرم اطلاعات پزشکی (MEDIF)/ امداد پزشکی (MEDA) شرکت هواپیمایی مربوط به پیش از هفت روز قبل نباشد
• گواهی توانایی پرواز برنامه تجویز دارو (نسخه و برآورد هزینه در صورتی که سازمان بین المللی مهاجرت هزینه ها را تقبل کند)
• اطلاعات ویلچر
• در صورت ابتلا به بیماری روانی: گواهی توانایی عقلی تصمیم گیری در مورد بازگشت پشتیبانی شده

مرکز مشاوره یا مرکز ارسال کننده درخواست دارای چه وظایفی است؟

• تهیه به موقع همه مدارک لازم
• برقراری ارتباط با خانواده در کشور مقصد
• در صورت لزوم تضمین معاینه نهایی پزشکی
• تحویل همه مدارک مشمول بازپرداخت هزینه در مهلت تعین شده