مدارک سفر

آیا بازگشت داوطلبانه پشتیبانی شده با کاپی مدرک سفر امکان پذیر می باشد؟

خیر. حتما باید به این مساله توجه شود که اصل مدارک سفر در زمان خروج از آلمان ارائه شود.

آیا افراد ارائه کننده درخواست می توانند به جای گذرنامه با یک شناسنامه (کارت شناسایی) نیز سفر کنند؟

این امر به کشور مقصد بستگی دارد و باید با مسئولان بررسی مربوطه سازمان بین المللی مهاجرت کاملا هماهنگ شود