Gjeni një qendër këshillimi për kthim në afërsinë tuaj

Futni këtu në formularin e kërkimit qytetin/fshatin tuaj, kodin tuaj postar ose adresën tuaj të saktë.
Ka qendra të pavarura këshillimi, si organizata bamirësie, OJQ ose organizata të tjera, që mundësojnë një këshillim pa detyrime. Ka edhe qendra shtetërore këshillimi, p. sh. në entet sociale dhe entet për të huajt. Këshillimi për kthim është individual, jodetyrues, asnjanës dhe me rezultat të hapur. Nuk ju detyron të ikni nga Gjermania.

close