د تماس د فورمې له لارې، عامې پوښتنې او دغه رنګه د ويب پاڼې په هکله خپل نظرونه بايد موږ ته راواستول شي۔ ReturningFromGermany@iom.int