بازگشت داوطلبانه پشتیبانی شده و ادغام مجدد در جامعه چیست؟

افراد اند که درخواست پناهندگی شان رد شده و همچنان شامل کسانی میگرددند که قادر یا ما مایل به ماندن در آلمان نبوده و توان تامین هزینه بازگشت به کشور شان را نیز ندارند، ولې امکان این را دارند که پشتیبانی سازمانی و یا هم مالی دریافت کنند. که توسط دولت فدرال و ایالت ها تامین مالی شده حمایت و پشتبانی میگردد.REAG/GARP بازگشت دواطلبانه از طریق برنامه این برنامه علاوه بر ثبت و تامین مالی هزینه سفر، کمک هزینه سفر، درصورت لزوم کمک های اولیه مالی ، قبل از خروج از المان و همچنان پیشتابی از ادغام مجدد در کشور مقصود و برنامهStarthilfePlus) ) را نیز شامل میشود.

تفاوت بین بازگشت پشتیبانی شده و بازگرداندن (اخراج) چیست؟

اخراج به این معناست که فرد موظف به خروج از آلمان در صورت مهلتی که قبلا به او اعلام شده است، به میل و اراده خود خاک آلمان را ترک نکند، توسط مرجع مسئول در کشور مبدا خود بازگردانده می شود. این امر ممکن است در صورتی موضوعیت داشته باشد که درخواست پناهندگی رد شده یا متقاضی پناهندگی صرفا از حق حمایت موقت برخوردار باشد و این مهلت به پایان رسیده باشد. بازگشت داوطلبانه پشتیبانی شده به این معناست افرادی که مایل به بازگشت هستند، در سفر بازگشت خود و همچنین در ادغام مجدد در جامعه کمک پشتیبانی و/یا مالی دریافت کنند.

مهاجران علاقه مند به بازگشت داوطلبانه از کجا می توانند اطلاعات دریافت کنند؟

در آلمان بیش از 900 مرکز مشاوره وجود دارد که هم در مورد امکانات پشتیبانی یک بازگشت داوطلبانه و هم در مورد برنامه های ادغام مجدد در جامعه مشاوره ارائه می دهند. همچنین درگاه اطلاع رسانی دیجیتال ReturningfromGermany حاوی کلیه اطلاعات مهم به نه زبان مختلف می باشد. فهرست همه مراکز مشاوره بازگشت در اینجا قابل دسترس است:

در مشاوره بازگشت چه اتفاقی رخ می دهد؟

در مشاوره بازگشت مهاجران می توانند وضعیت شخصی خود را شرح دهند و بر این اساس در مورد امکانات پشتیبانی فردی به صورت غیر الزام آور اطلاعات کسب کنند. ارائه دهندگان مشاوره بازگشت اطلاعاتی در مورد امکانات پشتیبانی مالی در هنگام خروج از آلمان و مزایای احتمالی ادغام مجدد در جامعه در کشور مقصد در اختیار دیگران قرار می دهند. پس از تصمیم گیری در مورد بازگشت داوطلبانه باید درخواست همراه با افراد ارائه دهنده مشاوره بازگشت در محل تکمیل شود. مشاوره بازگشت همیشه به صورت انفرادی، غیر الزام آور، بدون پیش داوری و به صورت رایگان ارائه می شود. این مشاوره شما را ملزم به خروج از آلمان نمی نماید.

آیا امکان بهره گیری از بخشی از مزایای برنامه نیز وجود دارد؟

خیر، اعطای بخشی از مزایا در برنامه REAG/GARP امکان پذیر نیست.

آیا حق قانونی بازگشت داوطلبانه پشتیبانی شده و برخورداری از مزایای ادغام مجدد در جامعه وجود دارد؟

خیر، هیچ گونه استحقاق قانونی برای برخورداری از پشتیبانی در بازگشت داوطلبانه وجود ندارد.