مراکز مشاوره فعال در منطقه خود را بیابید.

برای یافتن مراکز مشاوره فعال در منطقه خود، نام شهر، کد منطقه یا نشانی دقیق را قسمت نشانی وارد کنید.
مراکز مشاوره مستقل مانند سازمان‌های رفاهی، سازمان‌های مردم-نهاد یا دیگر سازمان‌ها و نیز مراکز مشاوره دولتی مانند ادارات رفاه اجتماعی و ادارات مهاجرت در آلمان فعال هستند. مشاوره در زمینه بازگشت فردی، غیر الزام‌آور و بیطرفانه است. شرکت در این جلسات الزامی برای خروج از آلمان ایجاد نمی‌کند.

close