مراکز مشاوره فعال در منطقه خود را بیابید.

لطفاً نام شهر، کد شهر، یا نشانی دقیق خود را وارد کنید تا مراکز مشاوره را در ناحیه خود پیدا کنید. مراکز مشاوره مستقلی وجود دارند مانند سازمان های رفاه، نهادهای غیر دولتی، یا دیگر سازمان ها و نیز مراکز مشاوره دولتی، برای مثال در اداره های رفاه اجتماعی یا اداره های خارجی ها. مشاوره بازگشت، انفرادی، غیر التزام آور و منصفانه است. این مشاوره، شما را ملزم نمی سازد که آلمان را ترک کنید.

close