ERRIN (پایان پروژه 2022/06/30)

ERRIN (شبکه بازگشت و ادغام مجدد اروپایی) برنامه مشترک بازگشت و ادغام مجدد بسیاری از کشورهای طرف همکاری اروپایی تحت مدیریت هلند می باشد.

این برنامه به ادغام مجدد اشخاص در حال مراجعت به کشور خود کمک کرده و عمدتا توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می شود. همچنین تبادل مستقیم با کشورهای ثالث را در مورد اقدامات دو جانبه در زمینه بازگشت و ادغام مجدد را تعمیق می نماید.اولویت های این برنامه عبارت است از
• پشتیبانی فردی پس از بازگشت (داوطلبانه و اجباری) به کشور مبدا (کشور ثالث) از طریق شبکه‌ ارائه دهندگان خدمات محلی و شرکا
• تسهیل بازگشت و ادغام مجدد افراد آسیب پذیر
• توسعه و تحقق طرحهای نوآورانه در زمینه بازگشت و ادغام مجدد
• توسعه روش‌هایی برای بهبود مشاوره پیش از خروج از آلمان
• همکاری با کشورهای ثالث برای تسهیل بازگشت و ادغام مجدد
• کسب و تبادل اطلاعات برای توسعه بیشتر این برنامه


میزان کمک ها به ادغام مجدد
• مشاوره فردی پس از ورود
• پشتیبانی در زمینه مسکن (به عنوان مثال تجهیزات اصلی، یارانه اجاره)
• طرح‌های کسب صلاحیت شغلی، کمک به یافتن شغل
• پشتیبانی در راه اندازی کسب و کار
• مشاوره و پشتیبانی در امور اجتماعی و پزشکی و همچنین مشاوره حقوقی عمومی


https://returnnetwork.eu/